اولین همایش قرآن و روانشناسی - تفتان

اولین همایش قرآن و روانشناسی

شروع

تاریخ اتمام

بازدیدها: ۱۰

برگزار کنندگان: هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول دی تا پایان بهمن ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری همایش: اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۹
سایت همایش: www.qpsy.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۰۳۷۶۷۵۲۳۴
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: تهران – دانشگاه تهران

جزئیات بیشتر