بازدیدها: 112

 **دروس گــــــروه زبان انگلیســــــی **

 

زبان پیش و زبان عمومی                              زبان تخصصی مدیریت امور بانکی                      کلیات زبان شناسی 1                      مبانی نظری ترجمه

 

خواندن و درک مطلب                                ساخت زبان فارسی                                       نگارش پیشرفته                              نگارش فارسی

 

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات آن در ترجمه