بازدیدها: 576

 **دروس گــــــروه حســــــابداری **

 

 

               حسابداری میانه                                            سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار                                    بودجه                                                                     حقوق تجارت

 

 

               کاربرد کامپیوتر 3                                                  امور مالی بین الملل                                                  مدیریت مالی 1                                             حسابداری دولتی 1و 2

 

 

               کلیات حقوق                                                                   حسابداری مالیاتی                                              حسابداری مالی                زبان فنی حسابداری (مقطع کاردانی)

 

 

               مباحث جاری در حسابداری                                     حسابداری پیشرفته ۱                                   حسابداری صنعتی مقدماتی                                     حسابداری صنعتی 1

 

              حسابداری صنعتی ۳                                              حسابداری شرکت های 1                                     حسابداری شرکتها 2                                              اصول حسابداری 1

 

               اصول حسابداری 2                                              اصول حسابرسی                                                جامعه شناسی سازمان ها