بازدیدها: 1977

 **دروس گــــــروه مــدیریـــــــــت **

 

 

                  پول ، ارز و بانکداری                                                        مدیریت مالی ۱                                                    مدیریت استراتژیک                                               اقتصاد کلان ۱

 

                   بانکداری بین الملل                                                        اقتصاد خرد                                                            توسعه اقتصادی                                                          سمینار

 

                   مدیریت منابع انسانی                              ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت                              تحقیق در عملیات1( پژوهش 1)                  تحقیق در عملیات۲ (پژوهش 2)

 

                   مدیریت تولید                                             مبانی سازمان و مدیریت                                               حقوق اساسی                                                                حقوق تجارت

 

                   ارزیابی طرحهای صنعتی                                    روش تحقیق                                                      بازاریابی بین المللی                                               بازرگانی بین المللی

 

                امور مالی بین الملل                                   مديريت اسلامي و الگوهاي آن                                  تحقیقات بازاریابی                                                       بانکداری داخلی 2

 

اصول حسابرسی                                                     جامعه شناسی سازمان ها