بازدیدها: ۶۶

فصـــل اول

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود:
ماده ۱ – شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)،‌کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است.
۱- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
۲- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی) و با داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
۳- پذیرفته شدن در آزمون ورودی
نام نویسی
ماده ۲ – پذیرفته شدگان آزمون ورودی،‌موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می شود، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
ماده ۳- دانشجو موظف است در هر نیمسال، زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال بمنزله انصراف از تحصیل است در صورت تاخیر و یا عذرموجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد، ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره – دانشجو موظف است عذر موجه خودرا در خودداری از نام نویسی، با دلایل مستند بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش موسسه آموزش عالی اطلاع دهد.
منع تحصیل همزمان
ماده ۴- دانشجو در یک زمان حق نام نویسی، بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.
تبصره – دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی هستند.
تعریف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

فصــل دوم

نـظام آمـوزشی

تعریف واحد درسی
ماده ۵- آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است. هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن بصورت نظری ۱۷ ساعت، عملی (یا آزمایشگاهی) ۳۴ ساعت، کارگاهی(یا عملیات میدانی) ۵۱ ساعت، کارآموزی و کارورزی (با کادر عرصه) ۶۸ ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.
سال تحصیلی
ماده ۶- هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۷ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.
تبصره – مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

حدود و اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده ۷- تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورایعالی برنامه ریزی را اجرا نمایند. ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، روش تدریس و جابجاکردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاه است.
دروس انتخابی
ماده ۸- دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و بعنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند، مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.
ساعات حل تمرین
ماده ۹- دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا ۲۰ ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا ۱۰ ساعت بعنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ، در طول دوره بیفزایند.

فصــل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها
ماده ۱۰- تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی بشرح زیر است.
دوره های کاردانی – بین ۶۸ تا ۷۲ واحد
دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی – ۱۳۰ تا ۱۳۷ واحد.
دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی – ۱۳۰ تا ۱۴۳ واحد
دوره های کارشناسی ناپیوسته – ۶۷ تا ۷۰ واحد
دوره های کارشناسی ارشد پیوسته – ۱۷۲ تا ۱۸۲ واحد
ماده ۱۱- هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نماید.
تبصره  ۱ – در آخرین نیمسال تحصیلی،‌دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.
تبصره ۲ – در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یکدرس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره ۳ – اگر دانشجوئی در یک نیمسال میانگین نمراتش حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره ۴ – در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقی داشته باشد،‌حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب نماید.
تبصره ۵ – تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی می باشد.
دروس پیش نیاز
ماده ۱۲- پذیرفته شدگان در آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی،  کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودی در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند برحسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند بعنوان دروس جبرانی یا (پیش نیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذراند .
تبصره ۱ –  تعیین نوع درس، تعداد واحد،‌ریزمواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تبصره ۲ – سازمان سنجش آموزش کشور، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذیربط قرار دهد.
تبصره ۳ –  ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود و در مشروطی، قبولی و یا رد دانشجو نیز تاثیر دارد.
تبصره ۴ – به حداکثر طول دوره تحصیلی دانشجویانی که حداقل ۸ واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.
طول دوره
ماده ۱۳- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۶ سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

فصــل چهارم

حضـور و غیـاب

حضور در جلسات درس
ماده۴ ۱- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از۱۶/۳ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب
می شود.
تبصره ۱- در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از ۱۶/۳ باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود،‌ آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.
تبصره ۲- غیبت در جلسات در دو هفته اول هر درس،‌بدلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو غیبت ۱۶/۳ غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
غیبت در امتحان
ماده ۱۵- غیبت غیرموجه در امتحان هر درس بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.
ماده ۱۶- تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

فصـل پنجم

حذف و اضافه

ماده ۱۷-  دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخاب خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
ماده ۱۸- در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف کند، مشروط بر اینکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از ۱۶/۳ مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.
ماده ۱۹- حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در اینصورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از پایان امتحانات آن نیمسال، علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم کند، تا در صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت، نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد. بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر با دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس، نمره صفر منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورت موافقت با حذف اضطراری هر درس شهریه متغیر آن درس مسترد نمیگردد، طبق بخشنامه ۵۴/۲۴/۱۱/۲۴ مورخ ۲۷/۶/۷۸ معاونت وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

فصـل ششم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی
ماده ۲۰- ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره – برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.
ماده ۲۱- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.
ماده ۲۲- حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است. دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.
تبصره – اگر دانشجوئی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب،‌دروس دیگری را انتخاب کند.
درس ناتمام
ماده ۲۳- در موارد استثنائی نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام بایستی حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.
اعلام نمرات
ماده ۲۴- استاد موظف است گزارش نمره نهائی هر درس را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش تسلیم نماید.
ماده ۲۵- نمرات دانشجویان حداکثر تا ۲ هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی غیرقابل تغییر می باشد.
میانگین نمرات
ماده ۲۶- در پایان هر نیمسال تحصیلی،‌میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
تبصره ۱- برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصلضربها در تمامی دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی و یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.
تبصره ۲- دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذارند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیمسالی که الزاما کمتر از ۱۲ واحد انتخاب می کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
نام نویسی مشروط
ماده ۲۷- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد،‌در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره- هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتبا اطلاع دهد و یک نسخه از آنرا در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
ماده ۲۸- دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال مشروطی حق انتخابی بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
اخراج دانشجوی مشروط
ماده ۲۹- در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی،‌ اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم میگردد.
ماده ۳۰- دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شود،‌در صورتی که حداقل ۷۰ واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد می تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند.
تبصره ۱– صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته، یا مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی صورت می گیرد.
تبصره ۲– در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده ۳۱- دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد،‌از ادامه تحصیل محروم می شود. در صورت انجام و یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود به تحصیل ادامه دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است،‌با برنامه رشته جدید انطباق داده و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنرا بپذیرد.
ماده ۳۲- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی «۱۳۵ تا ۱۴۰» تابع مقررات این آئین نامه است و در دروس تخصصی، پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.

فصل هفتم

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصی تحصیلی
ماده ۳۳- دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و دوره های کارشناسی پیوسته برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره – مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده ۳۴- تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره – اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر ازگروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ نماید.
انصراف از تحصیل
ماده ۳۵- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می گردد و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد.
تبصره ۱– در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلیل آنرا حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد در صورتی که تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.
ماده ۳۶- دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود،‌ باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره ۲ – دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره ۳ – تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسرکارکنان دولت
ماده ۳۷- دانشجوئی که بعنوان همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، بعنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تائید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا ۴ سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

فصـل هشتم

انتقال

تعریف انتقال
ماده ۳۸- انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده ۳۹- انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:
۱- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوری که وی به تشخیص مراجع قانونی،‌به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
۲- معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورایعالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
۳- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد،‌با تایید مراجع ذیربط.
تبصره ۱- هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته شود.
تبصره ۲- برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
ماده ۴۰- انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاهها مبدا و مقصد بلامانع می باشد.
ماده ۴۱- انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.
انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
ماده ۴۲- انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می گیرد و این ضوابط توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و ابلاغ
می شود.
انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ماده ۴۳- انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل مطابق آئین نامه ای صورت می گیرد که در جلسه ۲۲۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۴ شورایعالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است.
ماده ۴۴- دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد،‌حداقل ۶ هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید.
ماده ۴۵- دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد.
دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید.
تبصره- در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء با دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.
ماده ۴۶- در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها ۱۲ و بالاتر از ۱۲ باشد پذیرفته
می شوند و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از ۱۲ است برعهده دانشگاه مقصد است . در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
تبصره ۱– تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عینا در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.
تبصره ۲– برابر بند ۵ صورتجلسه ۷۴۹ مورخ ۲۰/۲/۸۳ شورای آموزشی دانشگاه کلیه واحدهای دانشگاه مبدا به استثنای واحدهایی که نمره آن بین ۱۰ تا ۱۲ بوده و عینا در دانشگاه مقصد تکرار گردیده، در میانگین کل نمرات دانشجویان انتقالی محاسبه می گردد.
ماده ۴۷- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در مدرک، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.
ماده ۴۸- انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است.
توضیح مهم:
تصمیم نهایی در مورد میهمانی و انتقال دانشجو در صورت داشتن شرایط لازم در نهایت به عهده دانشگاه مبدا و مقصد می باشد.

فصـل نهم

دانشجوی میهمان

ماده ۴۹- در مواردی که دانشجو بطور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد، بعنوان دانشجوی میهمان بطور موقت برای مدت معینی محل تحصیل خود را تغییر دهد.
ماده ۵۰- میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
ماده ۵۱- میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس بصورت تکدرس با نظر دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده ۵۲- هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا دو نیمسال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه، بطور تمام وقت، بصورت میهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو بصورت میهمان (چه بصورت تمام وقت و چه بصورت تکدرس) در یک یا چند دانشگاه گذرانیده باشد، از ۴۰% کل واحدهای دوره تجاوز کند.
تبصره – انتخاب واحد دانشجو، چه بصورت تکدرس و چه بصورت تمام وقت، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
ماده ۵۳- واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می گذراند، عینا در کارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
ماده ۵۴- مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر
می شود.

فصـل دهم

تغییر رشته

ماده ۵۵-  دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی میتواند با داشتن شرایط ذکر شده و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
۱- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
۲- حداقل ۶/۱ و حداکثر ۳/۲ واحدهای  دوره را گذرانده باشد.
۳- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
۴- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره ۱ – تغییر رشته دانشجویانی که به دانشگاههای اجرائی خاصی تعهد دارند با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.
تبصره ۲ – تغییر رشته به رشته های که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است،‌موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره ۳ – دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.
ماده ۵۶- تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت می گیرد. در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.
ماده ۵۷- در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره ۱ – اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.
ماده ۵۸- دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی  رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته میشود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس از ۱۲ کمتر نباشد.
تبصره ۲ – دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد، جمعا بعنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می گردد.
تبصره ۲ – در صورتیکه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل، از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت
نمی شود.

فصـل یازدهم

پذیرش واحدهای درسی

ماده ۶۳- معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی بشرح زیر مجاز است.
۱- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید است.
۲- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی باشد.
۳- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی باشد.
۴- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد.
تبصره ۱ – معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.
تبصره ۲ – نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود،‌ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره ۳ – به ازاء‌ هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.

فصـل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده ۶۴- دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی،  کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آئین نامه با موافقت گذرانده باشند، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شوند.
تبصره ۱ – تاریخ فراغت از  تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تحویل شود.
تبصره ۲ – با توجه به تبصره یک و رعایت دقیق ماده ۲۴ ضرورت دارد،  دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آنرا فراهم سازد.
ماده ۶۵- میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل ۱۲ باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از ۱۲ کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا ۲۰ واحد درسی از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۲ قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (دوره کاردانی) و دو نیمسال تحصیلی (دوره کارشناسی) مجددا انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
تبصره ۱ – دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است،‌از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، براساس ماده ۳۰ و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع پایین تر  فارغ التحصیل شود.
تبصره ۲-  دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته و سایر رشته ها که بیش از ۱۳۵ واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات ۱۲ گذرانیده باشند در صورتی که به دلایلی از تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.
ماده ۶۷- این آئین نامه در ۱۲ فصل، ۶۶ ماده و ۴۸تبصره در جلسات ۲۱۶ الی ۳۳۹ شورایعالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه ۳۳۹ مورخ ۱۴/۲/۷۶ به تصویب نهائی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود.

کمیته انضباطی دانشجویان

(ولتکن منکم امه یدعون الی خیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون)
کمیته انضباطی دانشجویان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است که در آن توسط یک شورای ۶ نفره متشکل از:
۱- معاون دانشجویی دانشگاه
۲- مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه یا نماینده ایشان
۳- یکی از اساتید به انتخاب رئیس دانشگاه
۴- و ۵- دو نفر از دانشجویان به انتخاب رئیس دانشگاه
۶-    دبیر کمیته بدوی انضباطی به انتخاب معاون دانشجویی
در مورد تخلفات شغلی و شئون و حیثیات دانشجویی کلیه افراد شاغل به تحصیل در آن دانشگاه اتخاذ تصمیم می نماید. کمیته انضباطی پرونده های تخلف دانشجویان را پس از تکمیل از طریق گزارشاتی که خود مستقیما جمع آوری نموده و یا توسط دانشجویان متعهد و دلسوز به این کمیته ارائه شده است و … مورد رسیدگی قرار داده متناسب با تخلف مبادرت به صدور حکم نموده و یا در صورت صلاحدید نسبت به ختم پرونده و یا اعطای فرصت اصلاح به دانشجوی خاطی اقدام می نماید. در کمیته انضباطی احکام در دو مرحله اولیه و قطعی صادر می شود که احکام اولیه قابل اعتراض و احکام قطعی لازم الاجرا می باشند. بررسی اعتراض دانشجویان به احکام اولیه (بجز اخطار شفاهی یا کتبی که در کمیته بدوی صورت می گیرد)

در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه متشکل از:
۱- ریاست دانشگاه
۲- معاون دانشجویی
۳- مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صورت می گیرد.
کمیته های انضباطی از نظر اداری در حوزه معاونت دانشجویی قرار میگیرند لیکن از نظر بررسی پروندها،‌برخورد با تخلفات و صدور آراء کاملا مستقل و غیروابسته به سیستم اداری دانشگاه عمل می کنند.
اینک جهت آگهی بیشتر به برخی از مواد آیین نامه انضباطی دانشجویان و سایر مقررات همراه با توضیحات لازم اشاره می شود.
۱- دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل، کارآموزی،کارورزی، دستیاری، بازدید علمی و نیز در خوابگاه و بخشهای شبانه روزی دانشگاه و در هر جا که بعنوان دانشجو حضور دارد آیین نامه انضباطی را رعایت نموده و عملی که خلاف شئون و حیثیات دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی و ناقض این آیین نامه باشد انجام ندهد.
۲- حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی
الف – رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان از قبیل: تهدید، تطمیع،‌توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت و …
تذکر: افرادی که به انحاء مختلف خود را مرتبط با کمیته انضباطی معرفی نموده و یا اقداماتی را به نام (یا از سوی) کمیته انضباطی انجام دهند به اتهام جعل عنوان کمیته انضباطی مورد پیگرد واقع خواهند شد. افرادی که با این قبیل مسائل مواجه می شوند لازم است در اسرع وقت موضوع را حضورا به کمیته انضباطی دانشجویان منعکس نمایند.
ب – رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در جلسه امتحان،‌ فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان،‌ ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه در برنامه های دانشگاه شود،‌ ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال و …
ج – تخلفات اخلاقی
ج/۱- عدم رعایت شئون دانشجویی
ج/۲- استفاده از نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوحه های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش،‌ تکثیر توزیع این گونه وسایل.
ج/۳- عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل از قبیل:
(برای خواهران مجرد یا متاهل): ‌استفاده از انواع وسایل آرایشی – روسری های کوتاه یا نازک – استفاده از لباسهای شهره – زننده و جلب توجه کننده – مانتوهای کوتاه- مدل دار یا دارای رنگهای نامتناسب، استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمایشی و مبتذل از قبیل زیورآلات و …
تذکر ۱ : استفاده از چادر و نیز مانتو شلوار در رنگهای سنگین از قبیل مشکی، سورمه ای،
قهوه ای،‌خاکستری ارجح می باشد.
تذکر ۲ : استفاده از روسری بدون چادر صحیح نبوده، مقنعه بایستی روی مانتو و پولیور و … طوری  قرار گرفته باشد که کاملا تمام موها و گردن را بپوشاند.
(برای برادران) : استفاده از البسه سبک و مبتذل که خلاف عفت عمومی و یا دارای علائم و نشانه ها و تصاویر مستهجن باشد – استفاده از شلوارهای چسبان، تنگ و نازک – استفاده از البسه نازک. سینه باز و بدن نما، دارای رنگهای نامناسب و آستین کوتاه – استفاده از آرایش مبتذل از قبیل آرایش مو به صورت یال و کاکل – استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمایشی و مبتذل چون کروات و …
ج/۴ – استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن یا آلات لهوو لعب.
ج/۵- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد.
ج/۶ – داشتن رابطه نامشروع.
ج/۷- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.
همچنین در اینجا لازم است به موارد دیگری چون:
– ارتباط غیرلازم، بیش از حد و یا ناصحیح با نامحرم.
– انجام حرکات و رفتار سبک و به دور از شخصیت یک دانشجوی مسلمان
– عدم رعایت عفت نگاه و کلام
– ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و در کل آن چه که بتوان به آن نام اعمال خلاف شئون و حیثیات دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی داد، اشاره کرد.
۳- تنبیهات
الف – تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می تواند  اعمال شود:
– احضار و اخطار شفاهی
– اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
– تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.
– توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانشجو.
– دادن نمره ۲۵/۰ در درس مورد امتحان.
– محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه (از قبیل وام،‌خوابگاه و..)
– منع موقت از تحصیل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی که در سنوات تحصیلی نیز محاسبه می شود.
تذکر ۱ – در اعمال این تنبیهات الزامی جهت شروع از نقطه حداقل وجود ندارد.
تذکر ۲ – اعمال تنبیهات فوق منحصرا در اختیار کمیته انضباطی می باشد.
بدیهی است اجرای اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر فرد مسلمان بوده، نیازی به کسب مجوز از کمیته انضباطی (تا وقتی که در حد تذکر شفاهی باشد) ندارد.
تذکر ۳ – در مورد تقلب دو تنبیه همزمان (به عنوان مثال درج نمره ۲۵/۰ در درس مورد امتحان و محرومیت از تحصیل در ترم آینده) میسر می باشد.
ب – تنبیهائی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی در مورد دانشجو می تواند اعمال شود.
– منع موقت از تحصیل حداکثر تا ۴ نیمسال (با احتساب مدت آن بعنوان غیبت غیرمجاز و در صورتیکه اعمال این مجازات موجب اخراج دانشجو گردد بدون احتساب آن در سنوات)
-تغییر محل تحصیل دانشجو (انتقال اجباری به دانشگاههای دیگر)
-محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههای کشور (تا ۵ سال)
تبصره ۱ – رئیس دانشگاه مجاز است که تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجو متخلف در کمیته انضباطی، از ورود وی به دانشگاه جلوگیری بعمل آورد مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده از ۳۰ روز تجاوز نکند.
تبصره ۲ – هرگاه دانشجویی در جاها و فعالیتهایی که بعنوان دانشجو شرکت دارد از قبیل سفرهای علمی، محلهای کارآموزی،‌ خوابگاه، زمین ورزش و … مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشور مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی به موازات اعمال تنبیهات مقرر در این آئین نامه پرونده اتهامی دانشجو را به مراجع ذیصلاح نیز ارسال می نماید.
تبصره ۳ – هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب خلافی شود که بنابر قوانین کشور مستوجب کیفر باشد، پس از اعمال مجازات توسط مقامات و مراجع قضایی سابقه کیفری در پرونده دانشجویی وی ضبط خواهد شد،‌ و در این موارد حکم مراجع ذیصلاح در مورد صلاحیت ادامه تحصیل دانشجو برای کمیته انضباطی لازم الاتباع خواهد بود.
توضیح: در تمامی اوقاتی که دانشجویان از ماهیت دانشجویی خود بعنوان یک هویت حقوقی، اجتماعی استفاده می نمایند ملزم به رعایت شئونات دانشجویی بوده و هرگونه تخطی از آن طبق مقررات انضباطی دانشجویی قابل پیگیری است . همچنین این پیگیری می تواند به موازات اعمال مجازات توسط مراجع قضایی و یا صرف نظر از آن انجام شود.
تبصره ۴ – تمرد از اجرای احکام و دستورات صادره توسط کمیته انضباطی (مثل: عدم حضور به موقع در زمان احضار یا دعوت دانشجو،‌حضور در کلاس و محیطهای دانشگاهی در زمان محرومیت از تحصیل و …) یا تکرار تخلفات موجب تشدید تنبیه خواهد شد.
۴- نحوه اعتراض کردن دانشجو به آراء  صادره
در مورد احکام اولیه دانشجو می تواند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، اعتراض مستدل خود را به کمیته انضباطی تسلیم نماید.
توضیح: تاریخ ابلاغ، زمان دریافت حکم توسط دانشجو و یا زمان ابلاغ قانونی حکم به دانشجو تلقی می شود و نه زمان صدور آن (در این رابطه توضیحات ضروری در ظهر حکم اولیه درج شده است) لازم به ذکر است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر حکم اولیه عینا تایید و اجرا می گردد.

۵- چند تذکر و راهنمایی
۱- صدور احضاریه به دعوت نامه و نیز انجام مصاحبه و پرکردن هرگونه فرمی در محل دفتر کمیته انضباطی موجب تشکیل پرونده سوء‌برای دانشجو نمی باشد.
۲- کلیه تصمیمات در مورد پرونده های تخلف دانشجویان توسط شورای کمیته انضباطی اخذ می شود.
۳- احکام و نامه های ارسالی از سوی کمیته انضباطی محرمانه بوده ،‌انتشار مفاد آنها جایز نمی باشد. (گزارشات واصله نیز محرمانه تلقی خواهد شد)
۴- دانشجویانی که به محرومیت از تحصیل محکوم می شوند لازم است جهت ادامه تحصیل پس از طی دوران محرومیت مجوز کتبی کمیته انضباطی را دریافت و به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ارائه نمایند. این گواهی به افرادی ارائه می شود که در طی دوران محرومیت از حضور در کلاس،‌امتحان، خوابگاه، سلف سرویس و سایر محیطهای وابسته به دانشگاه (بجز سازمان مرکزی) خودداری نموده باشند.
۵- در صورت برخورد با موارد مشکوک و یا تخلف موارد را از طریق صندوقهایی که به همین منظور در دانشکده نصب شده است و یا به وسیله تلفن به کمیته انضباطی منعکس نمایید.
آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاه های کشور


در راستای فرمایشات مورخ ۵/۸/۸۵ مقام معظم رهبری «مد ظلله العالی» مبنی بر بهره بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳/۷/۷۴ شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آیین نامه که پس از تایید ستادهای مرکزی شاهد دو وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه ۴/۱۱/۷۵ به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیمسال اول سال تحصیلی ۷۷-۷۶ در کلیه دانشگاه های کشور قابل اجرا است.
لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برخوردارند. لیکن به دلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هایی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

برای دریافت فایل کامل راهنمایی دانشجویی بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

کتاب راهنمایی دانشجویی