بازدیدها: 145

هدف

هدف این دوره تربیت کارشناسی علمی-کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزش های علمی- کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی- کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فرا گرفته باشد.

نقش و توانایی

از آنجا که سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریز و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.

آینده شغلی

– انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی

– انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها

– حسابرسی شرکت بازرگانی، تولیدی و صنعتی

– طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی