بازدیدها: 111

هدف

هدف از اين رشته، تربيت افرادي است که بتوانند فاصله‌ي بين کارشناسان حسابداري و سطوح تحصيلي پايين‌تر را دربرگيرند؛ به عبارت ديگر، هدف از اين برنامه، تربيت کاردان حسابداري است؛ بنابراين در طراحي آن مهارت‌هاي لازم در نظر گرفته شده است. برنامه‌ي مذکور در قالب کاردن حرفه‌اي با لحاظ کردن سهم درس‌هاي در نظرگرفته‌شده در آموزش‌هاي علمي و کاربردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده به نحوي که فراگير پس از کسب آموزش‌هاي ارائه‌شده توانايي لازم براي احراز شغل تکنسين حسابداري را خواهد داشت.

نقش و توانایی

مديران براي اداره‌ي مطلوب و استفاده‌ي مناسب از منابع محدود اقتصادي و ايفاي وظايف برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي، هدايت و کنترل، نيازمند تصميم‌گيري آگاهانه هستند و تصميم‌گيري آگاهانه مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره‌ي موضوع مورد تصميم است و عمده‌ترين نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصميمات، اطلاعات مالي است. از اين رو هر مؤسسه‌اي در هر اندازه و با هر شکل حقوقي و هر نوع سازمان‌دهي بايد سيستمي را به کار گيرد که اطلاعت مالي قابل اعتماد و مؤثر در تصميم را به‌موقع فراهم آورد و در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار دهد؛ چنين سيستمي که اطلاعات مالي را گردآوري کرده و گزارش‌هاي مفيد مالي براي مؤسسه فراهم مي‌آورد، سيستم حسابداري نام دارد.

در سيستم حسابداري مانند هر سيستم ديگري نيروي انساني شاغل در آن است که يک سيستم را موفق يا ناموفق مي‌کند. نيروي انساني شاغل در سيستم‌هاي حسابداري علاوه بر دستکاري، امانت‌ و پشتکار بايد از تخصص، مهارت و تجربه‌ي لازم براي ايفاي وظايف و مسئوليت‌هايي که به عهده مي‌گيرند، برخوردار باشند. ميزان تخصص و مهارت لازم براي پرداختن به کار حسابداري برحسب نوع و سطح شغل، وظايف و مسئوليت‌ها، اندازه و نوع عمليات مؤسسات، متفاوت است؛ بنابراين آموختن حسابداري يکي از شرايط لازم براي کسب تخصص و مهارت در حسابداري است.

آینده شغلی

– کمک‌ حسابدار

– کمک‌ حسابرس

– حسابدار مالي

– حسابدار صنعتي

– حسابرس

– کاردان امور مالياتي