بازدیدها: ۵۴

هدف

هدف از این رشته، تربیت افرادی است که بتوانند فاصله‌ی بین کارشناسان حسابداری و سطوح تحصیلی پایین‌تر را دربرگیرند؛ به عبارت دیگر، هدف از این برنامه، تربیت کاردان حسابداری است؛ بنابراین در طراحی آن مهارت‌های لازم در نظر گرفته شده است. برنامه‌ی مذکور در قالب کاردن حرفه‌ای با لحاظ کردن سهم درس‌های در نظرگرفته‌شده در آموزش‌های علمی و کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده به نحوی که فراگیر پس از کسب آموزش‌های ارائه‌شده توانایی لازم برای احراز شغل تکنسین حسابداری را خواهد داشت.

نقش و توانایی

مدیران برای اداره‌ی مطلوب و استفاده‌ی مناسب از منابع محدود اقتصادی و ایفای وظایف برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل، نیازمند تصمیم‌گیری آگاهانه هستند و تصمیم‌گیری آگاهانه مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره‌ی موضوع مورد تصمیم است و عمده‌ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه‌ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازمان‌دهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعت مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به‌موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد؛ چنین سیستمی که اطلاعات مالی را گردآوری کرده و گزارش‌های مفید مالی برای مؤسسه فراهم می‌آورد، سیستم حسابداری نام دارد.

در سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا ناموفق می‌کند. نیروی انسانی شاغل در سیستم‌های حسابداری علاوه بر دستکاری، امانت‌ و پشتکار باید از تخصص، مهارت و تجربه‌ی لازم برای ایفای وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده می‌گیرند، برخوردار باشند. میزان تخصص و مهارت لازم برای پرداختن به کار حسابداری برحسب نوع و سطح شغل، وظایف و مسئولیت‌ها، اندازه و نوع عملیات مؤسسات، متفاوت است؛ بنابراین آموختن حسابداری یکی از شرایط لازم برای کسب تخصص و مهارت در حسابداری است.

آینده شغلی

– کمک‌ حسابدار

– کمک‌ حسابرس

– حسابدار مالی

– حسابدار صنعتی

– حسابرس

– کاردان امور مالیاتی