بازدیدها: 115

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات

الف – حوزه نرم افزار

مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی

نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده

نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده

شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی

ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا

نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار های طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده

نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد

بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها

تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء

تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران

ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها

رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری

 

ب – حوزه شبکه

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء

راه اندازی سرور های مور نیاز واحد

پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.

حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

ج – حوزه سخت افزار

بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها

نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده

تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال

طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها

 

د – قراردادها

مشارکت در تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات

نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها

 

ه- وب سایت موسسه

طراحی وب سایت برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری

بروزرسانی صفحات وب سایت

قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت

طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

 

و- آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق وب سایت واحد

 

ز- امور ستادی

انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه

ا نتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم

پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

 

مدیر فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی تفتان

آقای مهندس فرید رستم زاده