بازدیدها: 31

*برگزاری جشنواره های دانشجویی*

جشنواره غذا دانشجویی

*برگزاری دوره ها و همایش های آموزش و علمی*

برگزاری دوره هاو آزمون های قلم چی

*برگزاری دوره ها و همایش های تخصصی*

دوره های آموزشی گراد ویژه رشته عمران

*برگزاری همایش ها و جشنواره های  فرهنگی ، هنری*

جشنواره سراسری کاریکاتور نفوذ