بازدیدها: 53

   

برنامه های راهبردی

  1- اجرائ طرح استقبال از دانشجویان جدید الورود با محوریت علم و دین

الف- تدوین و اجرای برنامه یکپارچه استقبال ازدانشجویان جدید الورود

ب- اجرای اردوی توجیهی با هماهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری و با کمک از دانشجویان فعال فرهنگی

ج- انتشار جزوات و بروشورهای ویژه و بسته های فرهنگی جهت دانشجویان جدید و خانواده های آنان

د- برگزاری کارگاههای ویژه برای خانواده دانشجویان جدید الورود

 

2- حمایت از برنامه های فرهنگی در جهت ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت

 

3- توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

 

4- ارتقای مهارتهای فنی و هنری دانشجویان در جهت هنجارهای دینی و ملی با بهره گیری از توانهای کانونهای فرهنگی هنری 

الف- برگزاری کلاسهای مهارتهای

ب- برگزاری کلاسهای امداد و نجات و کمکهای اوّلیه.

ج- برگزاری کلاسهای علوم انسانی

 

5- برنامه ریزی و اجراء برنامه هایی به منظور پاسداشت ایام مذهبی و انقلابی 

الف- تدوین و تصویب ایام مذهبی و انقلابی

ب- برگزاری جشن و مسابقات و نمایشگاهها به مناسبت اعیاد و میلادهای مذهبی و انقلابی

ج- برگزاری همایش و سخنرانی به مناسبت ایام مذهبی و انقلابی

 

6- برنامه ریزی و اجراء برنامه هایی به منظور پاسداشت ایام مذهبی و انقلابی 

الف- تدوین و تصویب ایام مذهبی و انقلابی

ب- برگزاری جشن و مسابقات و نمایشگاهها به مناسبت اعیاد و میلادهای مذهبی و انقلابی

ج- برگزاری همایش و سخنرانی به مناسبت ایام مذهبی و انقلابی