بازدیدها: 35

بسمه تعالي

دستورالعمل پروژه کارشناسي

 

کلیه دانشجویاني که تصمیم به اخذ درس پروژه دارند موظف به مطالعه دقیق این دستورالعمل و رعایت آن ميباشند.

ب: موضوع پروژه:

  • با توجه به هدف رشته تحصیلی دانشجو، موضوع پروژه میتواند یکی از موضوعات مرتبط با دروس اصلی و تخصصی رشته تحصیلی باشد. بدین ترتیب دانشجو میتواند پس از انتخاب واحد پروژه با مراجعه به یکی از اساتید گروه مربوطه و بر اساس عالقه و توانایی های خود یا زمینههای پژوهشی استاد مربوطه موضوعی را انتخاب نماید.. مطلوب آن است که در پروژههای صورت گرفته تا حد مشخصی نوآوری و خالقیت وجود داشته باشد.

تذکر: الزم به ذکر است که با توجه به محدود بودن ظرفیت دانشجویان تحت سرپرستی توسط هر یک از اساتید، پیش از اخذ واحد پروژه میبایست هماهنگیهای الزم با استاد مربوطه صورت پذیرد.

ج: تصویب موضوع پروژه:

  • دانشجو موظف است پس از انتخاب موضوع مورد عالقه خود، فرم را از سایت دانشکده دریافت نموده و با راهنمایی استاد راهنمای پروژه تکمیل نماید و پس از تائید توسط استاد راهنمای پروژه به مدیر گروه تحویل دهد.
  • پیشنهادیه پروژه دانشجو باید در اولین جلسه گروه آموزشی بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.
  • با توجه به محدودیت تعداد جلسات شورای گروههای آموزشی، دانشجو موظف است از طریق استاد راهنمای پروژه تصویب موضوع پروژه را پیگیری نماید.
  • مهلت تحویل پیشنهادیه پروژه به گروه، حداکثر یک ماه بعد از تاریخ انتخاب واحد پروژه بوده و پس از آن به ازای هر هفته تاخیر 1نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد.
  • درصورت عدم تصویب پروژه در جلسه گروه، دانشجو موظف است ظرف مدت یک هفته اصالحات الزم را انجام داده و پس از تایید استاد راهنمای پروژه، پیشنهادیه مربوطه را جهت بررسی مجدد در گروه به مدیر گروه تحویل دهد. تذکر: دانشجو پس از تصویب پیشنهادیه پروژه نمیتواند موضوع آن را تغییر دهد و چنانچه در موارد استثنایی به دالیل موجه از قبیل فراهم نشدن امکانات، مجبور به تغییر موضوع پروژه گردد این امر صرفا پس از تائید استاد راهنمای پروژه و تائید نهایی گروه میسر می باشد.

 

د: مهلت انجام پروژه:

  • دانشجو پس از انتخاب پروژه موظف است زیر نظر استاد راهنمای پروژه مشغول به انجام آن گردد و حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی آن را به اتمام رساند.
  • پایان نامه نهایی باید در دو نسخه تهیه شود