بازدیدها: 50

باسمه تعالي

مقدمه : هدف ازكارآموزي ، آشنايي دانشجويان ازنزديك با كارهاي علمي ومسائل اجرايي مي باشد بطوريكه به آنها فرصت داده شود آموخته هاي خود را با عمل تطبيق وكمبودها ونواقص احتمالي را درك ودررفع آنها بكوشند.

برگزاري مطلوب دوره هاي كارآموزي علاوه برآشنايي كارآموز با شرايط ، مشكلات ونيازهاي محيط كار مي تواند درمعرفي قابليت هاي علمي ،‌درجه اعتبار وتوانمنديهاي دانشجويان دانشگاه نقش تعيين كننده اي داشته باشد.بعلت تنوع مراكز صنعتي وخدماتي دركشور وبرخورد متفاوت وناهمگون آنها با امركارآموزي ، سرمايه گذاري بيشتري درراستاي افزايش راندمان كارآموزي درزمينه هاي مختلف ( سياستگذاري ، برنامه ريزي دقيق ونظارت … ) مورد نيازاست وبدين طريق است كه به كسب اعتباربيشتر دربخش هاي توليد وخدماتي ، جذب بيشتر فارغ التحصيلان درمحيط هاي كاري ، افزايش قراردادها وهمكاريهاي پژوهشي نائل خواهيم آمد.اين آئين نامه به منظورسازماندهي امركارآموزي دررشته هاي مهندسي وساير گروههاي آموزشي كه داراي دوره هاي كارآموزي مي باشند تدوين گشته است. اميد است مطالب اين آئين نامه را بدقت خوانده ونكات آنرا مورد استفاده قراردهيد.

تعاريف كلي

1-     كارآموزي : دوره اي است كه طي آن دانشجويان رشته هايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند واحد هاي درسي مشخصي را درمراكزصنعتي ، خدماتي وساير مراكز مي گذرانند تا به منظور استفاده ازآموخته هاي علمي وفني ، بالابردن توان علمي واجرائي خود در رشته مربوطه وامكان تاثيرمتقابل تئوري وعمل ويا علم وتكنيك با نحوه رفع نيازهاي اساسي وضروري جامعه آشنا گردند.

2-     دانشجوي كارآموز : دانشجوي كار آموز كه در اين آئين نامه به اختصار كار آموز گفته مي شود ، دانشجويي است كه دوره هاي كار آموزي خود رادر يك واحد صنعتي ياخدماتي مي گذراند.

3-     استاد كارآموزي : هردانشجو، كارآموزي خود را زير نظر يك استاد (اعضاء هيئت علمي تمام وقت در اولويت هستند) به معرفي گروه آموزشي ذيربط تحت عنوان استاد كار آموزي ميگذارند كه مسئول راهنمايي كار آموز وارائه نمره به واحد دانشگاهي مي باشد.

4-     سرپرست كار آموزي : هر دانشجو كار آموزي خود را زير نظر مستقيم و مستمر يك مسئول تعيين شده از سوي محل كار آموزي مربوطه مي گذارند كه به آن فرد سرپرست كار آموزي اطلاق مي شود .

5-     محل كار آموزي : منظور از محل كار آموزي هر نوع مركز اقتصادي ، توليدي ، خدماتي ستادي ، تحقيقاتي ، طراحي ومشاوره اي ، آموزشي ، فني ، اكتشافي ، استخراجي وغيره مي باشد كه به عنوان مكان كار آموزي دانشجو تعيين مي گردد .

6-     دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي : دفتري است كه در واحدهاي دانشگاهي تشكيل وتحت نظرمعاونت پژوهشي واحد ، امور محوله ازقبيل هماهنگي جهت بازديدهاي علمي – پژوهشي ، معرفي جهت انجام كارآموزي ، معرفي دانشجويان به مراكز صنعتي جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و… انجام وظيفه مي كند .

 نحوه تعيين محل كارآموزي

واحدهاي صنعتي جهت اعزام كار آموز ، به يكي از طرق زير تعيين مي شوند :

1-     به پيشنهاد دانشجو وبا موافقت استاد كار آموزي ، محل لازم براي طي هر دوره كار آموزي دانشجو مشخص وبه دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي اعلام ميگردد.

2-     دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي و گروههاي آموزشي با بررسي هاي لازم و هماهنگي با صنايع محل هاي كار آموزي مناسب رادر سطح استانها وموسسات دولتي و غير دولتي شناسايي و مشخص نموده و از طريق دفتر مذكور كار آموزان را به اين گونه واحدها معرفي مي نمايند.

ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد كار آموزي

دانشجويان كار آموزي موظف به رعايت موارد مشروحه زير مي باشند:

1-     در موارد كه زمان اجراي كار آموزي در سر فصل مشخص نمي باشد حد نصاب واحد هاي گذرانده شده براي اخذ واحد كار آموزي در مقطع كارشناسي كه داراي دو دوره كار آموزي مي باشد حداقل 80 واحد (كار آموزي 1) و حداقل 100 واحد (كار آموزي 2) مي باشد . اما دانشجويان مي بايست براي گذراندن دوره كار آموزي حداقل دروس تخصصي مورد نياز خود را با توجه به مكان مورد نظر جهت كار آموزي ، گذرانده باشند . ودر رشته هايي كه داراي يك دوره كار آموزي مي باشند ، دانشجويي كه حداقل 100 واحد درسي را گذرانده باشد بانظر گروه و هماهنگي دفتر ارتباط باصنعت مي تواند واحد كار اموزي را اخذ نمايد . ضمناً حد نصاب واحدهاي گذرانده شده براي اخذ واحد كار آموزي در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته (در صورتيكه در سر فصل مشخص نباشد ) 60 واحد مي باشد .

2-     حد نصاب واحدهاي گذرانده شده براي اخذ واحد كارآموزي در دور ه هاي كاراني كه بعنوان كار آموزي 1و2 منظور شده است و زمان اجراي آن در سر فصل مشخص نيست ، كار آموزي 1 راپس از گذراندن 40 تا 50 واحد و كار آموزي 2 را در نيمسال آخر بگذرانند .

3-     در ترمهاي عادي دانشجويان مي توانند به غير از 2 واحد كارآموزي 14 واحد اخذ نمايند ودر صورتيكه ميانگين نمرات آنها در گروه فني و مهندسي بيش از 16 و در ساير گروهها بيشتر از 17 باشد به غير از كار آموزي مي توانند 16 واحد اخذ نمايند.

تبصره : درمورد دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي وترم آخر، طبق آئين نامه و مقررات آموزشي دانشجو ميتواند  مجموعا 24 واحد ( واحدهاي درسي + واحد كار آموزي ) اخذ نمايند ولي درموارد استثناء (در خصوص بعضياز            رشته ها ) مي بايست برابر مقررات آن رشته عمل نمايند.

4-     در ترم تابستان كل واحدهاي اخذ شده ( واحدهاي درسي + واحد كار آموزي ) 6 واحد و براي دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي 7 واحد مي باشد .

تبصره : در كليه موارد فوق الذكر ، مكان كار آموزي (از نظر دوري و نزديكي ) همچنين تــعــداد ، اهميت ونــوع

دروس تخصصي انتخاب شده توسط دانشجو به غير از كار آموزي در طول تـرم مي تواند با در نظر گـــروه ، تعيين

كننده مجوز لازم براي اخذ واحد كار آموزي باشد . لازم به ذكر است مديران گـروه مي بايست به گونـــــه اي برنامه

ريزي نمايند تا حتي الامكان دانشجويان در نيمسال دوم يا ترم تابستان واحد كار آموزي خود را بگذ رانند.

5-     دانشجو موظف است ، حداكثر 10 روز پس از صدور معرفي نامه به واحد صنعتي مراجعه و مراحل تثبيت كار آموزي خود را به انجام برساند و مسئوليت عدم مراجعه به موقع و پذيرفته نشدن توسط واحد صنعتي به عهده دانشجو مي باشد و در اين مورد ثبت نام مجددي در همان سال صورت نخواهد گرفت .

6-     دانشجويان كار آموز در تابستان موظفند از تعطيلات تابستاني واحد صنعتي مطلع باشند و ساعت حضور و غياب خود رابراساس آن تنظيم و در صورتيكه تعطيلات اختلالي در انجام كار آموزي ايجاد كند، با ارائه نامه اي از واحد صنعتي ، اقدام به خذف يا تغيير محل كار آموزي نمايند.

7-     از آنجائيكه واحد كار آموزي با رعايت اولويت هاي در خواستي دانشجويان در زمان پيش ثبت نام تعيين مي شود ، دانشجو موظف است براي محل كار آموزي و عنوان كارآموزي با استاد راهنما و واحد صنعتي هماهنگي كرده و سپس ثبت نام قطعي را انجام دهد

    مقررات انضباطي كارآموزي

1-     كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين ، مقررات وضوابط محيط كار وهمچنين استفاده از وسايل ايمني وبهداشتي واحد صنعتي / شركت مربوطه مي باشند.

2-     كارآموز درچارجوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب درمحل كاروانجام ساير موارد طبق مقررات ودستورالعمل هاي واحد صنعتي مربوطه مي باشد.

3-     كارآموزموظف است مسائل ومشكلات اداري خود را منحصرا ازطريق سرپرست مستقيم خود در واحد صنعتي          حل وفصل نمايد.

4-     درصورتي كه كارآموزنظري نسبت به تغيير و يا اصلاح خط توليد و يا هرسيستم ديگر كارخانه يا واحد صنعتي داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود را كتباً به سرپرست خود درصنعت جهت بررسي ارائه داده وازهرنوع اقدام مستقيم درخط توليد يا سيستم جدا خودداري نمايد.

5-     حفظ اطلاعات محرمانه درزمينه توليد ويا تكنولوژي وساير امور واحد صنعتي الزامي بوده و كارآموز نبايد اطلاعات مربوط به آنها را دراختيار شخص ، شركت و يا واحد صنعتي ديگري قراردهد، مگر با اجازه كتبي مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي واحد مربوطه.

6-     سرپرست كارآموزي بايستي برحسب مورد تخلف يا تعلل كارآموز ، براي مرتبه اول به صورت شفاهي تذكر داده ودرصورت تكرار به صورت كتبي اخطار نموده ويك نسخه ازآن را به دفترارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه ارسال نمايد.

7-     تغيير نام ومحل كارآموزي بدون هماهنگي با دفتر ارتباط با صنعت بوسيله كارآموز مجاز نمي باشد ، درصورتيكه كارآموز اين عمل را بدون هماهنگي با دفتر ارتباط با صنعت مرتكب شود كارآموزي وي كان لم يكن تلقي گرديده ومي بايست مجددا كارآموزي را درمحل اصلي تاييد شده توسط دفتر سپري نمايد.

8-     انجام كارآموزي درتاريخي زودتر از موعد قيد شده در نامه اي كه با تاييد دفتر ارتباط با صنعت رسيده ، برخلاف مقررات آموزشي بوده ودرصورت انجام آن دفتر هيچ گونه مسئوليتي دربرابر عواقب متوجه دانشجو نخواهد داشت .

نظام تشويق كارآموز

1-     ازهرگونه نوآوري وابتكاردرزمينه تغيير و يا اصلاح خط توليد ، روشهاي اجرايي ، تحقيقاتي ، اكتشافي ، استخراجي ، طراحي و… كه منجربه بهبود كيفيت افزايش كميت محصول وكاهش هزينه ها مي گردد به گرمي استقبال شده ودرارزيابي كارآموزي نيز تاثيرقابل ملاحظه اي خواهد داشت.

2-     چنانچه كارآموزطرح ، اختراع ، ابداع ونوآوري مهمي درمدت كارآموزي خود ارائه دهد كه ارزش علمي وتخصصي آن به تشخيص سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران ودفترارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه رسيده باشد دفترارتباط با صنعت براساس پيشنهاد استاد درس كارآموزي مي تواند از گروه آموزشي دانشگاه مربوطه تقاضا نمايد كه اين طرح را بعنوان يكي ازپروژه هاي علمي دانشجو( درصورت تطابق وامكان ) ازوي بپذيرد.

3-     دفتر ارتباط با صنعت ميتواند بسته به امكانات وضوابط واحد صنعتي و يا وزارتخانه مربوطه هرنوع امتياز و يا تشويق هاي ديگري كه موجب ترغيب روحيه ابتكاروخلاقيت دركارآموز باشد را درنظر بگيرد.

نحوه نوشتن گزارش كارآموزي

ازآنجائيكه هدف واحد كارآموزي آشنايي با محيط كار ورشته علمي كارآموز و شيوه ارتباط آن با ساير رشته ها ، آشنايي با مشكلات و مسائل علمي رشته كارآموز در واحد هاي صنعتي ، ‌كسب تجربه كاري ،‌ آزمودن آموخته ها درعمل و بكارگيري تكنيك ها است ، ميتوان برنامه كارآموزي را درسه مرحله به اجرا گذاشت :

مرحله اول – آشنايي كلي با مكان كارآموزي

1-     تاريخچه سازمان / شركت / واحد صنعتي

2-     نمودار سازماني وتشكيلات

3-     نوع محصولات توليد يا خدماتي

4-     شرح مختصري ازفرآيند توليد يا خدمات

3 حداقل يك ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد

مرحله دوم – ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

1-     موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كارآموزدر واحد صنعتي

2-     بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي

3-     امور جاري دردست اقدام

4-     برنامه هاي آينده

5-     تكنيك هايي كه توسط رشته مورد نظر درواحد صنعتي بكارمي رود

6-     سايرمواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي گردد

3 حداقل دوششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد

مرحله سوم – آزمون آموخته ها ونتايج

آزمون آموخته ها وپياده كردن دانش تخصصي دانشجو درزمينه عنوان و موضوع كارآموزي درواحد صنعتي ، با تصويب استاد كارآموزي وسرپرست كارآموز درواحد صنعتي مي باشد.

3 حداقل سه ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي وتحليل موضوع كارآموزي اختصاص يايد.

7-     بعد ازدريافت فرم معرفي نامه ، دانشجو بايد (حداكثرظرف مدت 10 روز) به مكان كارآموزي مراجعه ومحل فعاليت وسرپرست كارآموزي خود را مشخص نمايد وسپس زمان شروع كارآموزي خود را به تصويب واحد صنعتي برساند.

8-     بعد ازتعيين محل وزمان شروع كارآموزي ، دانشجو بايستي فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي را تكميل و به استاد كارآموزي ارائه دهد.

9-     اززمان شروع كارآموزي دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد كارآموزي خود درارتباط باشد درغيراينصورت با نظر استاد كارآموزي ، كارآموزي مورد قبول نخواهد بود.

10- با توجه به برنامه كارآموزي ، درپايان هرمرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت كارآموزي را به امضاء سرپرست كارآموزي خود برساند و مشكلات وميزان پيشرفت خود را به استاد كارآموزي منعكس نمايد.

11- بعد ازپايان دوره كارآموزي ، دانشجو بايستي گزارشي دقيق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه دهد.

12- دانشجو موظف است فرمهاي پايان دوره كارآموزي خود را كه قبلا ازانتشارات دانشگاه دريافت كرده است به تصويب سرپرست كارآموزي وممهور به مهر كارخانه / واحد صنعتي كرده ونمره آنرا دريافت نمايد( نمره اين فرم 4نمره از بيست نمره محاسبه مي گردد) وسپس آن را همراه با دونسخه گزارش پايان كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحويل نمايد.

13- نمره كارآموزي 16 از 20 مربوط به استاد كارآموزي و4 نمره مربوط به سرپرست كارآموزي مي باشد.

14- مجموع ساعت كارآموزي مطابق سرفصل براي دو واحد كارآموزي 240 ساعت تعيين گرديده است

تذكر: براي كسب اطلاع از ميزان دقيق ساعات واحد كارآموزي درهررشته ،‌ دانشجو مي بايست به مدير گروه رشته خود مراجعه نمايد.

15- دانشجو حداكثر سه هفته بعد از شروع ترم عادي و يك هفته بعد از شروع ترم تابستان بايستي كارآموزي                 خود را آغاز نمايد.

16- دانشجوبايستي طوري برنامه ريزي نمايد كه كارآموزي وگزارش آن حداكثرتا يك هفته به پايان مهلت تحويل به دفتر ارتباط با صنعت ، خاتمه يابد ودرصورت عدم خاتمه كارآموزي مطابق ماده 23 آيين نامه آموزشي بعنوان درس ناتمام تلقي گرديده ومي بايست برابر دستورالعمل هاي مربوطه عمل گردد.

تبصره (1) : درصورتيكه دانشجو درنيمسال آخرقرارداشته باشد مي بايست حداكثر، گزارشات كارآموزي خود را جهت كسب نمره قطعي تا زمان مقررشده دربند16 به استاد راهنما وگروه آموزش ارائه دهد ودرصورت عدم ارائه ، طبق ماده 43 آئين نامه آموزشي دانشگاه با آن رفتارخواهد شد.

ماده 43 آئين نامه آموزشي : در مواردي مانند دروس پروژه نهايي ، ‌كارآموزي ، كارورزي ، عمليات صحرايي و تمرين دبيري درصورتي كه به تشخيص استاد وتاييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها درطول مدت تعيين شده ميسر نباشد، آن درس يا دروس نا تمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظرگروه در نيمسال بعد مجدداً انتخاب وحتي الامكان با همان استاد بگذراند.

 

مراحل اخذ معرفي نامه به واحد صنعتي و انجام  كارآموزي

1- اخذ فرم تقاضاي كارآموزي از كار شناس آموزشي رشته مربوطه يا انتشارات واحديا دانلود از سايت ،‍ پركردن فرم توسط دانشجو و سپس تاييد و امضاي فرم توسط مسئول رشته.

2- ارائه فرم به مديرگروه جهت امضاء فرم  و تاييد محل كارآموزي انتخاب شده و ميزان ساعت كارآموزي.

3- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت (طبقه چهارم ساختمان اداري) جهت دريافت معرفي نامه رسمي براي ارائه به محل كارآموزي.

تذكر :دانشجويان محترم فقط با  معرفي نامه از دفتر ارتباط با صنعت ميتوانند به محل كار آموزي مراجعه نمايند.چنانچه فرم خام اوليه را بعد ار امضائ مديرگروه  به واحد صنعتي تحويل و كارآموزي نمايد، دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي نداشته و كارآموزي مورد قبول نخواهد بود.

4- اعلام برنامه حضور در واحد صنعتي به دفتر ارتباط با صنعت .

5- انجام كارآموزي بر اساس برنامه مشخص شده در طول مدت كارآموزي و گزارش روند كار به استاد مربوطه .

تذكرات مهم :

– نامه رسمي اخذ شده از دفتر ارتباط با صنعت جهت ارائه به واحد صنعتي تا يك هفته پس از صدور نامه اعتبار خواهد داشت .لذا دانشجو موظف است به واحد صنعتي جهت برنامه ريزي مراجعه نمايد.

– فرمهاي گزارش پايان كارآموزي قبل ازتحويل به مدرس و يا مديرگروه ابتدا بايد در دفتر ارتباط با صنعت ثبت و ممهور به مهر اين دفتر گردد. (‌فرمهايي كه موارد درخواستي در آن ثبت نشده و خالي بوده و واحد صنعتي آنرا تاييد نكرده باشد مورد تاييد دفتر ارتباط با صنعت نخواهد بود).

– دانشجويان محترم قبل از اخذ معرفي نامه ميبايست به واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته مربوطه مراجعه وموافقت واحدرا اخذنمايد .در صورت وجود مشكل دفتر آماده راهنمائي عزيزان خواهد بود.

– صدور معرفي نامه به محلهاي غير مرتبط با رشته تحصيلي امكان پذير نميباشد.

– براي واحد هاي صنعتي كه شرط معدل دارند ، حتماً بايد معدل كل دانشجو توسط مسئول محترم رشته در فرم اوليه كارآموزي قيد گردد.

– صدور نامه كارآموزي براي دانشجويان به واحد هاي صنعتي كه داراي شرايط خاص هستند فقط بر اساس شرايط واحد صنعتي قابل انجام ميباشد.

– براي رزرو جا در واحد هاي صنعتي كه داراي شرايط خاص هستند مانند پالايشگاهها ، شركت هاي گاز و … ، دانشجو بايد تا يك ماه بعد از اخذ نامه دانشجويان عادي اقدام نموده و معرفي نامه رزرو اوليه دريافت نمايد.

– براي دانشجويانيكه بعد از مهلت تعيين شده براي دريافت معرفي نامه اوليه ( مندرج در اطلاعيه دفتر ارتباط با صنعت بر روي سايت ) مراجعه نمايد ، به هيچ وجه معرفي نامه صادر نخواهد شد و دانشجو مي بايست درس كارآموزي را حذف نمايد.

– در خصوص واحد هاي صنعتي كه جهت انجام كارآموزي وجه دريافت مي نمايند اختيار با خود دانشجو بوده و در صورت قبول به گذراندن كارآموزي در اين واحد ها ، دانشگاه هيچ وجهي پرداخت نخواهد كرد . لازم بذكر است كه وجه دريافتي از دانشجو صرفاً براي انجام خدمات اياب و ذهاب وپذيرايي بوده و براي آموزش وجهي دريافت نمي گردد.

– دانشجويان موظف هستند تمامي قوانين انضباطي ، اخلاقي و ورود و خروج  واحد صنعتي را رعايت نمايند و درصورت عدم رعايت قوانين و اعلام واحد صنعتي به دانشگاه ، با فرد متخلف بر اساس آئين نامه رفتار خواهد شد.

– مسئوليت خسارات وارده به واحد صنعتي از سوي دانشجو به هر دليلي بر عهده خود دانشجو خواهد بود.