or log in to view this course.

بازدیدها: 67

ذخیره و بازیابی اطلاعات(مدرس:رستم زاده)

در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات معماری روش ذخیره سازی، پیکربندی ورودی / خروجی، عملکرد دیسک و سامانه های ذخیره ساز، پیکربندی دیسک، تکنیک های ورودی/ خروجی رسانه ها، مفهوم سیستم فایل، شاخص بندی و درهم سازی مورد بحث قرار می گیرد.

 • وسایل ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • رکورد ، بلاک و روش های بلاک بندی
 • تکنیک های بلاک بندی
 • چگالی لود اولیه و لوکالیتی
 • ارزیابی پارامتر های دیسک و نوار
 • فایل ترتیبی
 • فایل شاخص دار و چند شاخصی
 • تکنیک های بهبود آدرس دهی
 • فایل های مستقیم
 • روش تخصیص حافظه
 • درخت

درس

درس دوم

Length: 90 minutesAuthor: موسسه تفتانComplexity: Standard

فایل: مجموعهای از نمونه های مختلف یک یا چند رکورد با ساختار مشخص است.