بازدید هیات نظارت دانشگاه سیستان و بلوچستان

بازدید هیات نظارت دانشگاه سیستان و بلوچستان از موسسه آموزشی تفتان