بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان

بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از موسسه آموزش عالی تفتان زاهدان