گروه بازاریابی

گروه مدیریت بازاریابی

این گروه شامل دو حوزه تخصصي «بازاريابي» و «استراتژي كسب و كار» است كه از پر طرفدارترين رشته هاي دنيا در دانشكده‌های مديريت و كسب و كار می‌باشند.

اهداف و ماموريت هاي گروه بازاريابي و استراتژي كسب و كار

١- فعاليت آموزشي و پژوهشي بمنظور توسعه دانش بازاريابي در كشور در كليه حوزه هاي مطالعاتي آن اعم از:

 • بازاريابي تجاري، رفتار مصرف كننده، قبمت گذاري، تبليغات، مديريت فروش
 • تحقيقات بازاريابي
 • نورو ماركتينگ
 • استراتژي هاي بازاريابي، مديريت استراتژيك بازار
 • مديريت برند
 • بازاريابي سياسي
 • بازاريابي صنعتي
 • بازاريابي خدمات
 • بازاريابي بين الملل
 • بازاريابي ديجيتال

٢- فعاليت آموزشي و پژوهشي بمنظور توسعه دانش استراتژي در كشور در كليه حوزه هاي مطالعاتي آن اعم از:

 • استراتژي شركت هاي هلدينگ
 • حاكميت شركتي، سياستگذاري كسب و كار در سطح هيات مديره
 • تفكر استراتژيك براي اقتصاد آينده
 • رهبري استراتژيك
 • استراتژي كسب و كار، استراتژي هاي رقابتي
 • نظريه بازي ها
 • استراتژي نوآوري
 • مدل هاي كسب و كار
 • استراتژي بين المللي شدن
 • استراتژي ديجيتال