جدول زمان بندی

جدول زمان بندی امتحانات

تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان جزئیات دوره
تیر – ۱۲ مدیریت-بازرگانی ۱۰ ساعت – ۰۱/۰۴/۱۲ بیشتر بدانید
تیر – ۱۳ مدیریت-صنعتی ۳۵ ساعت – ۰۱/۰۴/۱۳ بیشتر بدانید
تیر – ۱۴ مدیریت-بیمه ۸ ساعت – ۰۱/۰۴/۱۴ بیشتر بدانید
تیر – ۱۶ مدیریت-استراتژیک ۲۱ ساعت – ۰۱/۰۴/۱۶ بیشتر بدانید
تیر – ۱۷ مدیریت-صنعتی۲ ۲۴ ساعت – ۰۱/۰۴/۱۷ بیشتر بدانید
تیر – ۲۱ زبان-انگلیسی ۲۱ ساعت – ۰۱/۰۴/۲۱ بیشتر بدانید

 

جدول زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان جدید در سال ۱۴۰۱

ردیف مجموعه رشته های هنرآموزی و استاد کاری تاریخ مراجعه زمان مراجعه
۱ مجموعه رشته های مدیریت دوشنبه – ۰۱/۰۸/۲۵ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۲ مجموعه رشته های حسابداری دوشنبه – ۰۱/۰۸/۲۵ ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۳ مجموعه رشته های… سه شنبه – ۰۱/۰۸/۲۶ ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۴ مجموعه رشته های سه شنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۵ مجموعه رشته های سه شنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۶ مجموعه رشته های سه شنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۷ مجموعه رشته های چهارشنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۰۸:۰۰- ۱۲:۰۰
۸ مجموعه رشته های چهارشنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰
۹ مجموعه رشته های چهارشنبه – ۰۱/۰۸/۲۶  ۱۳:۰۰- ۱۷:۰۰