بازدیدها: 35708

سامانه آموزش های الکترونیکی موسسه آموزش عالی تفتان(زاهدان)

مدرک مورد تائید وزارت علوم

مدرک مورد تائید وزارت علوم،تحقیقات ...................و فناوری .................

میزان شهریه موسسه

کمترین میزان شهریه در بین دانشگاه .......... ها و موسسات استان ..........

رویداد ها ی برگزار شده در موسسه

رویدادهای داخلی و بین المللی

تقویم آموزشی

هیچ وقت دیر یا زود نیست…

شیوه پذیرش دانشجو

تفتانی شوید