شروع عملیات انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

شروع عملیات انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

دانشجویان گرامی میتوانند از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۶ لغایت ۹۸/۱۱/۱۳ جهت انتخاب واحد به سامانه گلستان و یا آموزش موسسه مراجعه نمایند.

دانشجویان توجه داشته باشند جهت انجام انتخاب واحد و باز شدن سامانه موارد زیر قبل از شروع عملیات انتخاب واحد الزامی میباشد:

۱.تسویه حساب مالی ترم های گذشته دانشجو

۲. پرداخت شهریه ثابت

۳.تحویل اصل فیش های پرداختی به واحد مالی موسسه

taftan s1